dusan strieborny primator dudince

Mesiace a roky ubiehajú, historické chvíle sú stále vzdialenejšie, ale každá krásna, povzbudivá, prospešná a radostná chviľa súčasnosti presvetľuje celý život. Okamih nepodlieha času. Ten svetlý dokáže násobiť ľudské dobro. Puto, ktoré spojuje skutočnú rodinu, životy ľudí miest a obcí, nie je v krvi, ale vo vzájomnej úcte a radosti životov. Aj o tom sa môže presvedčiť súčasný návštevník malého, ale z roka na rok krajšieho, čistejšieho, úhľadnejšieho kúpeľného mestečka Dudince na slovenskom Honte.

Dosť dôvodov prečo začína internetový portál Športlandia skloňovať prostredníctvom svojich návštev práve súčasný život v tomto mestečku. Skloňovať ho bude formou rozhovorov s primátormi iných miet a obcí nášho prekrásneho Slovenska. Postupne, nie však za radom od Tatier k Dunaju.

Tu sú otázky a odpovede, ktoré len potvrdzujú, čo je napísané v úvodných riadkoch náročnej ságy rodov Slovákov, národov a národností, ktorí žili a žijú na tomto kúsku slovenskej zeme. Otázky kládla a bude sa snažiť aj v budúcnosti klásť redakcia Športlandie tak, ko ich ponúkal a ponúka život sám. Dnes na ne odpovedá primátor mesta Dudince PaedDr. Dušan Strieborný.

Pán primátor, ak dovolíte, začneme netradičným konštatovaním, že málokedy vyrastú členovia jednej rodiny pod jednou strechou. Dokonca existovali a budú existovať na svete, a teda aj v mestách a dedinách ľudia, ktorí žijú v závisti a zlobe, neváhajú sa pustiť i do toho najlepšieho čo sa rodí často pred ich zrakmi v každej chvíli súčasného života. Môžete potvrdiť takto vyrieknutú životnú pravdu?

Všetko som očakával, ale na úvod nášho rozhovoru takto položenú otázku rozhodne nie. Keď som preberal funkciu primátora tešilo ma a teší ma aj dnes, že sa Dudincami nikdy nešíril ani v minulosti historický anlfabetizmus, na ktorý by sme mali v našom mestečku zomierať. Naopak. Hlavne posledné storočie s náhlymi politicko - spoločenskými zmenami i technickými výdobytkami zmenilo a mení veci na nepoznanie. Pamäť je veľký dar, ktorý umožňuje uchovávať prežité obdobia, získavané skúsenosti a to dobré používať.To čo platí o jedincovi, platí aj o spoločenstve rodinnom, obecnom, regionálnom, národnom...

Skvelá empatia, pán primátor z vašej strany. Dozrel čas, aby sme napísané vo všeobecnosti začali rozmieňať na drobné. Ešte pred tým, než ste prišli do funkcie, kazili prvý dojem pri vstupe do mestečka Dudince rozostavané schátralé ruiny budovy, ktorú chceli za socializmu postaviť vaši predchodcovia pre zvýšenie úrovne kultúrneho života. Nestihli. Socialistické smerovania skončili, skončil socialistický elán, národo - hospodárske plány, na ktoré vy sa ani nemusíte veľmi pamätať, ale tie staré ruiny ste ako rodák Dudiniec poznali dobre. Ľudia, ktorí Dudince poznajú, začali hodnotiť pozitívne odstránenie takej ošumelosti. Čo vy na to?

Tak ako ani na tú najjednoduchšiu otázku nemusí byť vždy daná jednoduchá odpoveď, aj vami opisované stavenisko malo svoju históriu, ktorá patrí minulosti. Ak ľudia pozitívne hodnotia jej odstránenie, potom to bol krok nanajvýš aktuálny a potrebný. Zvládli sme ho a je za nami.

Mesto modernizujete, návštevník i obyvateľ vidí pred očami zmeny v jeho centre, kde rekonštruujete to, čo tiež nebolo na dnešné pomery veľmi funkčné a pre dnešného obyvateľa či návštevníka možno ani veľmi zaujímavé. Ozývajú sa však kuvičie hlasy, že rekonštrukciou takto mesto iba zadĺžite. Vaša skúsenosť? Váš pohľad?...

Hovoríte moja skúsnosť, môj pohľad. Dodávam - ale občianska a celospoločenská, celomestská potreba. V jednej z rekonštruovaných budov fungovala dosť dlho po nežnej revolúcii ešte súkromná textilná pletiarenska spoločnosť. Spoločenské zmeny ukázali, že nebola z mnohých príčin žiadúca. Aj služby v ďalšej budove nenosili nálepku modernosti, ale neobsahovali ani iné požiadavky dnešnej doby. Na rokovaní mestského zastupiteľstva bola schválená komplexná rekonštrukcia, prestavba objektov na moderné byty pre obyvateľov i zmodernizovanú obchodnú sieť s následnými úpravami okolia. Architektonicky účelne prepojenými na neďaleký moderný a návštevníkmi vyhľadávaný hotelový komplex Minerál, súčasť to dnes atraktívnych a klientelou stále viac vyhľadávaných Kúpeľov Dudince a.s., Dudince sú predsa malým kúpeľným mestečkom, do ktorého prichádza denne vyše 500 kúpeľných a iných hostí. Kým aj v týchto končinách tvrdé životné podmienky postupne vykresľovali charaktery našich predchodcov tak dobre, že sa z nich dajú odčítať krásne ľudské vlastnosti - nezlomnosť, odvaha, ochota podať pomocnú ruku, kladiem spoločenskú otázku: Dnes už nie je potrebné , azda, v tomto smere pokračovať ak existujú možnosti ďalšieho skrášľovania a vylepšovania životného prostredia? V tejto odpovedi je pre šikovného ekonóma aj odpoveď, že mesto nejde touto aktivitou do žiadneho ekonomického rizika. Rozvoj kúpeľníctva a turizmu volá po prosperite a rozmachu v týchto sférach a aj v tejto lokalite. Vo vedení mesta pracujú schopní jednotlivci, odborníci, ktorí vedia spočítať, počítať i dobre a starostlivo gazdovať, vedia si vážiť užitočnú a nezatupiteľnú spoluprácu s už spomenutými Kúpeľami Dudince a.s.,

Svojou odpoveďou ste mi nahrali na ďalší smeč. Na verejnosti je známe, že ste v meste zhodnotili aj efektivitu opatrení, ktoré ste prijali v oblasti odpadového hospodárstva ešte v roku 2016. Dali ste sa o tom počuť aj na výročnom rokovaní najpočetnejšej spoločenskej organizácie Jednoty slovenských dôchodcov. Môžete z tohto súdka verejnosti niečo užitočné a už konkrétne tiež ponúknuť?...

Načo tajiť. Je pravda, že mesto malo aj v uvedenej oblasti možnosti i rezervy. Rokovali sme s tými, ktorí sú do problému odborne zaangažovaní, lebo ekologické otázky musia byť na pulze dňa nie len skloňované, ale aj riešené. Našim partnerom z oblasti komunálneho odpadu bol okrem iných napríklad riaditeľ Združenia Hont, ktoré zabezpečuje odvoz a likvidáciu tohto odpadu, prevádzkovanie jeho skládky. Najskôr sme sa dali informovať o limitoch našej skládky a o možných rizikách, ktoré môžu vzniknúť v blízkej budúcnosti, aby sme mohli začať konať. Konali sme a konáme. Zrušili sme 9 kontajnerových stojísk s veľkoobjemovými kontajnermi, ktoré síce boli ľahko dostupné pre obyvateľov, ale umožňovali nielen našim občanom likvidovať všetky druhy odpadu bez triedenia. Dnes už nekončia v jednom kontajneri drevo, plasty,papier, sklo. Vytvorili sme 17 kontajnerových stojísk na ktoré sme umiestnili 1100 l kontajnery pre triedený zber hlavných zložiek odpadu najmä papiera, skla a vo vybraných lokalitách plastov. Otvorili sme zberné miesto na bývalom hospodárskom dvore v Merovciach, kde môžu občania likvidovať objemový odpad - nábytok, podlahoviny DSO do 100 kg pre občana, kartóny, objemové plastové výrobky, elektro odpad.....Všetky tieto opatrenia sa pozitívne prejavili v znižovaní množstva komunálneho odpadu, ktorý končí na skládke. Budujeme kompostáreň....

Prepáčte, preruším vás. Pokúsme sa otočiť list a načrieť do inej sféry vašich činností. Vôbec nie náhodou sme začali rozhovor skloňovaním rodiny. Pokúsme sa pokračovať rodičom. Ste pedagógom, ale aj rodičom, aké máte v tomto smere svoje osobné skúsenosti? Môžete ich priblížiť?

Na vašom portále ste to ústami úspešného trénera i otca, pána Norberta Javorčíka, známeho z hokejovej reprezentácie Slovenska do 18 rokov pekne skonštatovali, lebo rodič je skutočne najčastejšie a najdlhšie pri svojom dieťati. Dobrý rodič dokáže motivovať, hrať sa s ním, úprimne sa s dieťaťom tešiť a spoznávať odtiene jeho života od rannej mladosti po neskorú dospelosť. My, v podmienkach Dudiniec rešpektujeme a staváme na skúsenostiach a ochote v tomto smere verejne sa angažovať. V našom mestečku žije veľa športovo založených rodín, v ktorých sa šport traduje z pokolenia na pokolenie a nie je núdza vidieť také rodiny aj v praxi. Nebudem menovať len preto, aby som na niekoho nezabudol a niekoho neurazil. My sme v Dudinciach však v určitom období urazili šport a aktivity detí. Dnes zásluhou jednotlivcov i kolektívov vypĺňa svoj voľný čas veľa detí i mládeže. Z amatérskeho športu hodno spomenúť atletiku zásluhou angažovanosti Ing. Júliusa Nyarjása, ale aj futbal, kde urobil veľa organizátorkej roboty hlavne Roman Jelok, ku ktorému sa pridružili ďalší a zrazu v Dudinciach znova ožil futbal detí a mládeže, z vrcholového športu tu máme stolný tenis vďaka prvoligovým zásnubám s Hontianskymi Trsťanmi, máme tu vo svete známu Dudinskú päťdesiatku. Toto všetko nám však nedovoľuje robiť veci ani na tomto úseku bezhlavo, nekoncepčne.

Pán primátor, vďaka vašim odpovediam máme z internetového portálu Športlandia za sebou prvý mediálny, neformálny rozhovor s otcom z mestečka, kde primátor žije a pomáha realizovať základné, stará sa so svojim úzkym pracovným kolektívom o symbiózu zdravia, tvorivej práce, ďalšieho rozmachu ľudí, ktorí už dovŕšili aj pokročilý dôchodcovský vek, počuje na rady, pripomienky i nároky tých vo veku produktívnom a vytvára s ďalšími podmienky pre život v období ranného detstva a dospievania. Toto dopisujeme aj na základe širšie konzultovaného i rokmi poznaného. Je dobré, že pomáhate neformálne písať monografiu mestečka Hont v súvislostiach každodenného života. Keďže sa nám veľmi zapáčilo a oslovilo nás jedno vaše prirovnanie v predvečer piateho ročníka turnaja detských futbalových prípraviek O pohár primátora mesta, dovoľujeme si vás poprosiť, aby ste ho pre čitateľa zopakovali v plnom znení namiesto slova na záver....

Tak ako sa dobrý tréner správa k svojmu zverencovi inak vo veku športovej prípravky, inak v športovej triede, keď cibrí dieťa v športovej abecede, keď používa iné metódy a spôsoby praktických ukážok nácviku zručností toho - ktorého športu a zdokonaľovania mladého dieťaťa v jeho pokročilejšom žiackom veku, zvykol pre svoje mesto robiť veľmi veľa aj každý užitočný primátor. Mal som to šťastie, že v tomto meste a na tomto mieste mali Dudince vždy vysokú kvalitu. Osobne som najskôr dlho, už pred zvolením do funkcie mal možnosť spoznávať vnútro mestských potrieb zboku, mal som možnosť zistiť, pre ktorý druh aktivít v meste bije najväčší počet jeho sŕdc, aby som mohol pomáhať slúžiť a byť nápomocný k tomu čo nás urobí lepšími, statočnejšími, úprimnejšími i kvalitnejšími voči sebe samým a tým i nášho spoločenstva."

Nie každodenná, ale veľmi naliehavá spoločenská požiadavka doby, ktorú žijeme. Aj v malom kúpeľno mestečku krásnych rodín v Dudinciach na slovenskom kúsku históriou opradeného Hontu

Jozef Mazár
.
Popis k titulnej fotografii:
Primátor mesta Dudince PaedDr. Dušan Strieborný vedie dlhodobo s občanimi mesta na mnohých úrovniach otvorený dialóg o ďalšom zvyšovaní úrovne života v tomto malom, ale stále zveľaďujúcom sa kúpeľnom mestečku.
Foto: Ján Miškovič

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com